ଆମ ବିଷୟରେ

ବେଜିଂ LDH ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ କୋ।, ଲି।

ବେଜିଂ LDH ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥକ ଉପକରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଡିଜାଇନ୍, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଜେନେରେଟର, ଅମ୍ଳଜାନ ଜେନେରେଟର, ଓଜୋନ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଜେନେରେଟରର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରିରେ ମୁଖ୍ୟତ integr ଏକୀକୃତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଅଛି |ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବର୍ଷରେ, ଆମେ ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଭଲ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ |ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପାକିସ୍ଥାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଜିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ |

ସୁବିଧା

 • Always puts the quality at the first place and strictly supervise the product quality of every process.

  ଗୁଣବତ୍ତା

  ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣକୁ କଠୋର ତଦାରଖ କର |
 • Specialized after-sales service engineer for you to provide.Provide electronic information in English and video guidance.

  ସେବାଗୁଡିକ

  ତୁମ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ବିକ୍ରୟ ସେବା ଇଞ୍ଜିନିୟର | ଇଂରାଜୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କର |
 • We are constantly innovating and perfecting products to make them more energy efficient and space efficient.

  ଅଭିନବ |

  ସେଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରୁଛୁ |

ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |