Goldaw

Gaz islegiňizi doly kanagatlandyrmak üçin professional gaz bölmek çözgütleri bilen üpjün ediň ----

Pekin LDH Technology Development Co., Ltd müşderilere has ygtybarly, has tygşytly we has amatly standartlaşdyrylan önümler bilen üpjün etmegi hemişe talap edýär.LDH-iň satuw inersenerleri, siziň bilen aragatnaşygymyzdan, ulanyş talaplaryňyza doly düşünerler we seljererler, aýratyn iş şertlerine laýyklykda size akym, arassalyk, basyş we ş.m. üpjün edip, ygtybarly we çykdajyly ylmy we tygşytly şahsylaşdyrylan seçip alyş hyzmatlaryny hödürlärler. - tehniki talaplar bilen täsirli gaz bölmek ulgamy.Dürli pudaklarda önümlerde we hyzmatlarda 10 ýyldan gowrak tejribe we dünýädäki amaly tejribe bilen, haýsy pudaga girýändigiňize garamazdan, elmydama iň amatly LDH meýdan ulanylyşyny üpjün etmegi talap edýäris. Gaz çözgüdi.LDH tehniki hyzmat toparynyň her bir agzasynyň gazy bölmek ulgamyna hyzmat etmek we işe girizmek boýunça birnäçe ýyllyk tejribesi bar we satylan LDH gazy bölmek ulgamlarynyň her toplumy üçin ýerinde işe girizmek, hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek mümkin.Enjamyň akymynyň, arassalygynyň, basyşynyň we beýleki tehniki görkezijileriniň müşderi tarapyndan görkezilen talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Hyzmat inersenerlerimiz, her ulgamyň jikme-jik işine doly düşünmek we gözegçilik etmek üçin müşderilere yzygiderli baryp görerler we müşderiniň sahypasynda hünärmenlere tehniki maslahat ýa-da tehniki hyzmatlar bererler.Bizde ätiýaçlyk şaýlaryny satmak üçin doly ulgamymyz bar we enjamlaryň elmydama iň gowy iş ýagdaýynda bolmagyny üpjün etmek üçin her bir müşderä ulgamy abatlamak işini derrew ýatladarys.

Hyzmatlarymyz öz içine alýar:

1. Howa kompressorlary, azot generatorlary, kislorod generatorlary, ozon generatorlary, suwuk azot enjamlary we ş.m. ýaly satylýan gaz bölüniş ulgamlarynyň her toplumy üçin, tehniki görkezijileriň üpjün edilmegini üpjün etmek üçin müşderilere ýerinde başlangyç hyzmatlary bermek; enjamlar müşderiniň talaplaryna laýyk gelýär.

2. Satuwdan soň hyzmat inersenerleri müşderilere yzygiderli baryp görýärler, enjamlaryň işleýşini yzarlaýarlar we tehniki maslahat berýärler.

3. Enjam kepillik döwründe mugt abatlaýyş hyzmatyny we ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýär.

4. Müşderilere enjamlary abatlamak we abatlamak boýunça gowy iş etmegi we ätiýaçlyk şaýlaryny satmak üçin doly hyzmat etmegi yzygiderli haýyş ediň.

5. Azotyň, kislorodyň, ozonyň enjamlarynyň we howany gysyş çeşmeleriniň ähli fazalary üçin tehniki hyzmat, tehniki hyzmat we abatlaýyş hyzmatlaryny, şeýle hem zerur bolan dürli garnituralary goşmak bilen giňişleýin hosting hyzmatlaryny hödürleýär.

6. Dürli gaz ulgamyny özgertmek we kuwwaty ýokarlandyrmak hyzmatlaryny hödürläň.

7. siteerdäki gaz ulgamynyň maşyn kärendesi hyzmaty.